INSPIRATION/PROJEKT

Fönster på Mariaberget

På våren 2006 fick Byggfabriken i uppdrag av Nordic House att tillverka ett provfönster till Kv. Lappskon med adress Bastugatan – Söder Mälarstrand.  

Då byggnaderna från 1700-talet ligger på Mariabergets branta sluttning mot Riddarfjärdens strand anses det kulturhistoriska värdet vara mycket högt. Enligt plan- och bygglagen är byggnaderna skyddade mot förvanskning.

 

FAKTA OM PROJEKTET

 

Tillverkning och montering av fönster. För att sänka bullernivån utan att göra åverkan på byggnadens kulturhistoriska värde.

 

Uppdragsgivare: Nordic House, Stadsholmen

Adress: Bastugatan, Söder Mälarstrand, Stockholm

År: 2006

 

 

FAKTA OM PROJEKTET

Tillverkning och montering av fönster. För att sänka bullernivån utan att göra åverkan på byggnadens kulturhistoriska värde.


Uppdragsgivare: Nordic House, Stadsholmen

Adress: Bastugatan, Söder Mälarstrand, Stockholm

År: 2006

Ett fönsterbyte i Kv Lappskon föranleddes av att nya järnvägspår (den sk. Citybanan) hade dragits nedanför husen och bullernivån i lägenheterna översteg de satta gränsvärdena.

Eftersom byggnaden anses ha speciellt värdefulla kulturhistoriska värden var det uteslutet att sätta in fönster av aluminium eller plast. Kraven på provfönstret var att det utformades på ett sätt så att husets originalutseende bevarades, så att huset inte förvanskades, men med erforderligt bullerskydd på Rv 35.

Nyinsatta träfönster med spröjs målade med röd linoljefärg. Nyinsatta träfönster med spröjs målade med röd linoljefärg.
Ljusgul fasad med träfönster i originalstil målade med linoljefärg. Ljusgul fasad med träfönster i originalstil målade med linoljefärg.

Nya fönster med traditionellt utseende och tillverkningssätt med moderna krav

Byggfabriken projekterade ett fönster med ett enkelglas i utåtgående båge samt ett 8 mm ljudglas i inåtgående innerbåge. Vi satte på tidsenliga beslag och målade fönstren med linoljefärg.

Inga bullermätningar gjordes men det gjordes en bedömning att kravet på Rv 35 uppnåddes med råge.

Stadsarkitekten och Stadsmuseet godkände provfönstret.

Under hösten 2006 tillverkades 377 luft fördelade på 62 fönster med fyrluft, 10 stycken välvda tvåluft, 52 fönster med tvåluft och 5 stycken enluft. Tillverkning och montering skedde i tre etapper.

Ljusgult putsat hus med röda träfönster. Ljusgult putsat hus med röda träfönster.
Ljusgult putsat hus med röda träfönster. Ljusgult putsat hus med röda träfönster.

Den mellersta fastigheten som nu har fått fyrluftsfönster med utåtgående ytterbåge och inåtgående innerbåge och målats med röd linoljefärg vilar lugnt med sina sina nya fönster, med sin karaktär intakt och inomhusmiljön lite lugnare.